Γκάμα Υπηρεσιών

και πληρότητα σε ανταλλακτικά

Έχουμε ο,τι
ανταλλακτικό
χρειάζεστε

549.352 τμχ
ανταλλακτικών διακινούνται μέσα
σε ένα έτος από την αποθήκη μας

Γκάμα

Η γκάμα των υπηρεσιών μας δημιουργείται με βάση τις ανάγκες σας

 • Φορτοεκφορτώσεις
 • Εκσκαφές διαμορφώσεις χώρων
 • Εξορύξεις
 • Διαχείριση και διάθεση απορριμμάτων
 • Μεταφορές υλικών
 • Καθαρισμοί βιομηχανικών χώρων
 • Αποθήκευση – διαχείριση – συσκευασίες – αποσυσκευασίες
 • Επισκευές – συντηρήσεις – πωλήσεις – κατασκευές, μηχανημάτων έργων, ανυψωτικών, γερανοφόρων, εξορυκτικών και βιομηχανικών μηχανημάτων
 • Εμπορία εξαρτημάτων για μηχανήματα έργων, ανυψωτικών, γερανοφόρων, εξορυκτικών και βιομηχανικών μηχανημάτων
 • Μελέτες και κατασκευές βιομηχανικών εξοπλισμών, εξοπλισμών εργοταξίων, ορυχείων
 • Υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες σε τερματικούς σταθμούς και βιομηχανίες

49
διαφορετικές ειδικότητες εξυπηρετούν τις ανάγκες σας

36.000 Τ

τόνοι SCRAP τεμαχίζονται κάθε χρόνο για τις ανάγκες βιομηχανιών